Ateliér priestorových komunikácií+

Vedúci ateliéru 


Asistent

APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio …), performanciou a inými akčnými formami.

Učíme študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie. Ako profesionál sa dlhodobo venujem skúmaniu minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a to ma často privádza na miesta v teréne, na ktorých organizujem happeningy a kolaboratívne tvorivé stretnutia. Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK+ sú tvorivé dielne – workshopy, ktoré ako ateliérový tím organizujeme 1 – 2 krát ročne na základe historických kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore (realizovali sme ich na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Izraeli…). Na jednej strane učíme študentov zvládať organizáciu svojho vlastného výskumu, na strane druhej sú nútení v sťažených podmienkach vyhľadávať vzťahy a kontexty priamo na konkrétnych miestach. Pracovné dielne v teréne sú dôležitou súčasťou identity APK+. Iným dôležitým faktorom úspešnosti štúdia je priestor pre individuálnu profiláciu študenta. Predkladá do diskusie svoje vlastné vízii a výtvarné riešenia. Ateliérový tím doplňuje tento kreatívny proces aktuálnymi príspevkami tak, aby vznikalo kritické diskusné prostredie, ktoré napomáha k dobrému výsledku. Ateliér definujeme ako otvorený priestor pre slobodný experiment názorov a prejavov v medziach ľudskosti a vzájomného rešpektu.

Využívame stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

prof. Anton Čierny

Mgr. art. Jaroslav Kyša

Výstavné aktivity a projekty ateliéru

Projekt Gameair / Pravidlá hry (projekt)
oblasť Gemeru
zimný semester 2020

Vyhliadka (projekt)
Bratislava – okolie
zimný semester 2020/2021

Študenti