Ateliér Priestorových komunikácií+

Vedúci ateliéru 


Asistent

 

Doplnkový APK+ I. / DIELŇA (kreatívne a technologické postupy), vedie Mgr. art. Jaroslav Kyša

Doplnkový APK+ II. / („CLICK“), vedie MgA. Ivars Gravlejs

 

APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio …), performanciou a inými akčnými formami. Učím študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie. Ako profesionál sa dlhodobo venujem skúmaniu minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a to ma často privádza na miesta v teréne, na ktorých organizujem happeningy a kolaboratívne tvorivé stretnutia. Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK+ sú tvorivé dielne – workshopy, ktoré ako ateliérový tím organizujeme 1 – 2 krát ročne na základe historických kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore (realizovali sme ich na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Poľsku a Maďarsku). Na jednej strane učíme študentov zvládať organizáciu svojho vlastného výskumu, na strane druhej sú nútení v sťažených podmienkach vyhľadávať vzťahy a kontexty priamo na konkrétnych miestach. Pracovné dielne v teréne sú dôležitou súčasťou identity APK+. Iným dôležitým faktorom úspešnosti štúdia je priestor pre individuálnu profiláciu študenta. Predkladá do diskusie svoje vlastné vízii a výtvarné riešenia. Ateliérový tím doplňuje tento kreatívny proces aktuálnymi príspevkami tak, aby vznikalo kritické diskusné prostredie, ktoré napomáha k dobrému výsledku. Ateliér definujem ako otvorený priestor pre slobodný experiment názorov a prejavov v medziach ľudskosti a vzájomného rešpektu. Pre rozšírenie ponuky APK+ sme zriadili 2 doplnkové programy, ktoré rozširujú pedagogickú ponuku a odbornú špecializáciu (viď text nižšie).

Využívame stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

prof. Anton Čierny

 

Podprogramy APK+

Doplnkový APK+ I. / DIELŇA (kreatívne a technologické postupy) pod vedením asistenta Jaroslava Kyšu

Rád by som zužitkoval a odovzdal študentom VŠVU svoje pracovné skúsenosti z 5-tich rokov praxe v dielni na produkciu umeleckých diel v Londýne.

Tento doplnkový program by mal študentov naučiť, ako pristupovať k výberu jednotlivých materiálov a následnej aplikácii zvoleného materiálu v praxi. Tvorivým prístupom, akousi až alchymistickou dielňou by som chcel rozvíriť chronológiu: idea – materiálová realizácia a opačne. Študenti si budú môcť praktickými cvičeniami overiť výpovednú hodnotu svojich prác aplikovaním najrôznejších materiálov a kreatívnych prístupov k nim. V komunikácií s technológiou vziať do úvahy jazyk jednotlivých materiálov. Výsledkom by malo byť dielo, ktoré bude zvládnuté nielen po ideovej, ale aj po materiálovej stránke s dôrazom na experiment. Dôležitou súčasťou programu by boli exkurzie v ateliéroch umelcov, špecializovaných firiem, dielní na Slovensku a v zahraničí.

Mgr. art. Jaroslav Kyša

 

Doplnkový APK+ II. / („CLICK“) pod vedením doktoranda Ivarsa Gravlejsa

Cieľom doplnkového programu je zoznámenie poslucháčov s fotografiou v historickom a umeleckom kontexte a v rozšírení ich všeobecného rozhľadu vo fotografii ako obrazovom médiu. Náplňou štúdia podprogramu „CLICK“ sú praktické cvičenia a semináre na tému prevádzky fotografie v sociálnych sieťach. V podobe „zábavného vzdelávania“ (edutainment) poslucháči spoja fotografiu s textom a zvukom, a týmto spôsobom vytvoria občas primitívne, občas sofistikované prezentácie umeleckých myšlienok. Výsledkom budú aplikácie a prezentácie pre mobilné zariadenia. Súčasťou procesu je spoločná analýza funkcie, obsahu a formy prezentácie fotografie. Mám rád otvorený vzájomný dialóg s mladšou generáciou vo vyučovacom procese.

Mg.A. Ivars Gravlejs

 

Študenti