O katedre

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio …), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér Priestorových komunikácií+, Ateliér „IN“ a Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext (postkonceptuálne prístupy) – kde ich vedúci definujú hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Hlavným nástrojom úspešného štúdia je slobodný výber prostredia (ateliéru) študentom a individuálna konzultácia medzi pedagógom a poslucháčom na základe vzájomnej dôvery. Program Intermédiá výučbou odborných predmetov zabezpečuje potrebné technické a technologické zručnosti a vedomosti nielen pre potreby ateliérov, ale aj pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Súčasťou vzdelávania a spoločného zdieľania prostredia sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:

– spolupráca s domácimi a zahraničnými pedagógmi a profesionálmi z danej oblasti

– spolupráce s galériami a kultúrnymi inštitúciami

– organizovanie odborných platforiem, pracovných dielní za účasti študentov z iných umeleckých škôl zo Slovenska a zahraničia

podpora aktivít iniciovaných a formovaných samotnými študentmi pod názvom Impulzy

 

Cieľom programu Intermédiá je vzdelať a profesionálne pripraviť generáciu mladých ľudí pre kvalitné individuálne odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia vzdelanosti a tolerancie.