O katedre

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér intermédií a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedenie definuje hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti a študentky orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné). Hlavným nástrojom úspešného štúdia je slobodný výber prostredia (ateliéru) študentom a študentkou a individuálna konzultácia medzi pedagógom, pedagogičkou a poslucháčom či poslucháčkou na základe vzájomnej dôvery. Študijný program Intermédiá zabezpečuje výučbou odborných predmetov potrebné technické a technologické zručnosti a vedomosti nielen pre potreby ateliérov a teda umeleckej praxe, ale aj pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Súčasťou vzdelávania a spoločného zdieľania prostredia sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:

 Cieľom programu Intermédiá je vzdelať a profesionálne pripraviť generáciu mladých ľudí pre individuálne, či skupinové odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia informovanosti, vzdelanosti a tolerancie.

Ateliéry:


Ateliér priestorových komunikácií +

Ateliér intermédií

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Prípravný kurz intermédií

Technologické pracovisko:


LAB
Katedrové predmety

Personálne obsadenie katedry:


Vedúci katedry:
Mgr. art. Jaroslav Kyša


Členovia a členky katedry:
prof. Mgr. art. Anton Čierny
doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Mgr. et. Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD.
Mgr. et. Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.
Mgr. art. Dávid Koronczi
Mgr. Roman Bicek
Mgr. art. František Király, PhD.
Mgr. art. Mária Štefančíková, ArtD.


Externí pracovníci a pracovníčky:
Mgr. Lenka Magulová
Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD.


Technický pracovník:
Pavel Mikulička


Doktorandi:
MgA. Imrich Veber
Mgr. art. Tomáš Prištiak
Mgr. art. Jozef Pilát
Mgr. art. Peter Sit
Mgr. art. Denis Kozarewski