O katedre

Ateliéry:

Ateliér priestorových komunikácií +

Ateliér intermédií

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Prípravný kurz intermédií

 

Technologické pracovisko:

LAB

 

Vedúci katedry:

Mgr. art. Jaroslav Kyša

 

Členovia a členky katedry:

prof. Mgr. art. Anton Čierny

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Mgr. et. Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD.

Mgr. et. Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Mgr. art. Dávid Koronczi

Mgr. Nina Vidovencová

Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Mgr. Tomáš Javůrek

Mgr. art. Juraj Gábor

Externí pracovníci a pracovníčky:

Mgr. Lenka Magulová

Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD.

 

Technický pracovník:

Pavel Mikulička

 

Doktorandi: 

Ing. Mgr. art. Kristián Németh

Mgr. art. Adam Novota

MgA. Imrich Veber

Mgr. art. Tomáš Prištiak

Mgr. art. Jozef Pilát

Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných/vizuálnych médií (objekt, video, fotografia, text, audio, performance, interaktivita… ), ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry – Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér intermédií a Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) – kde ich vedenie definuje hodnotové a výtvarné zameranie, priority, podľa ktorých sa môžu študenti a študentky orientovať a tak profilovať svoj individuálny umelecký prejav. Súčasťou katedry je aj pracovisko LABu, v ktorom prebieha výuka odborných predmetov a obsahuje základné technické zázemie (videostrižňa, zvukové štúdio, prednášková miestnosť a iné). Hlavným nástrojom úspešného štúdia je slobodný výber prostredia (ateliéru) študentom a študentkou a individuálna konzultácia medzi pedagógom, pedagogičkou a poslucháčom či poslucháčkou na základe vzájomnej dôvery. Študijný program Intermédiá zabezpečuje výučbou odborných predmetov potrebné technické a technologické zručnosti a vedomosti nielen pre potreby ateliérov a teda umeleckej praxe, ale aj pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Súčasťou vzdelávania a spoločného zdieľania prostredia sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:

 

Cieľom programu Intermédiá je vzdelať a profesionálne pripraviť generáciu mladých ľudí pre individuálne, či skupinové odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia informovanosti, vzdelanosti a tolerancie.

Ateliér priestorových komunikácií+

Vedúci ateliéru: prof. Anton Čierny

Asistent: Mgr. art. Jaroslav Kyša

 

APK+ (Ateliér priestorových komunikácií+) bol formovaný už na Katedre sochárstva a práca s priestorom ostala jeho dôležitou črtou. Jeho druhou výraznou črtou je práca s časovo-závislými médiami (video, film, audio …), performanciou a inými akčnými formami.

Učíme študentov hľadať a vytvárať zmysluplné vzťahy rôznych foriem, obrazov a kontextov v priestore a prezentovať ich za pomoci zvolených médií v prospech vlastnej individuálnej profilácie. Venujeme sa skúmaniu minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a to nás často privádza na miesta v teréne, na ktorých organizujeme happeningy a kolaboratívne tvorivé stretnutia. Nástrojom bádania a skúmania v teréne pre APK+ sú tvorivé dielne – workshopy, ktoré ako ateliérový tím organizujeme 1 – 2 krát ročne na základe historických kultúrnych a politických súvislostí v stredoeurópskom priestore (realizovali sme ich na Slovensku, Ukrajine, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Izraeli…). Na jednej strane učíme študentov zvládať organizáciu svojho vlastného výskumu, na strane druhej sú nútení v sťažených podmienkach vyhľadávať vzťahy a kontexty priamo na konkrétnych miestach. Pracovné dielne v teréne sú dôležitou súčasťou identity APK+. Iným dôležitým faktorom úspešnosti štúdia je priestor pre individuálnu profiláciu študenta. Predkladá do diskusie svoje vlastné vízie a výtvarné riešenia. Ateliérový tím doplňuje tento kreatívny proces aktuálnymi príspevkami tak, aby vznikalo kritické diskusné prostredie, ktoré napomáha k dobrému výsledku. Ateliér definujeme ako otvorený priestor pre slobodný experiment názorov a prejavov v medziach ľudskosti a vzájomného rešpektu. Využívame stratégie súčasného umenia otvoreného k rôznorodým zdrojom z oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ale aj z bežného prostredia života. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

 

Ateliér intermédií

Vedenie ateliéru: Jana Kapelová a Nina Vidovencová

 

V ateliéri intermédií prihliadame na individualitu každej študentky a každého študenta a sústreďujeme sa na ich sebarozvoj. Študentky a študenti sú vedené a vedení v priebehu štúdia ku kritickému mysleniu, otvorenej komunikácii a kontinuálnej práci na vlastných projektoch, s dôrazom na proces tvorby. 

Témy semestrálnych prác si študentky a študenti vyberajú sami. Semestrálne výstupy v ateliéri tvoria práce s intermediálnymi presahmi, od videa, zvuku, fotografie, performance, textu, happeningu, priestorovej inštalácie, interaktivity, intervencie do priestoru, cez multimédiá, až po klasické vyjadrovacie formy ako maľba, kresba a objekt. Ateliér intermédií chápeme ako otvorený priestor pre vzájomné zdieľanie myšlienok, názorov a skúseností. Je postavený na pravidelných stretnutiach študentiek, študentov a pedagogičiek, ktoré a ktorí spoločne konzultujú svoje práce, popritom si varia, navštevujú prednášky, výstavy, divadelné predstavenia, chodia spoločne na výlety a workshopové pobyty.

Ako spolupracujeme?

V ateliéri sa snažíme najmä o podporu otvorenej a rešpektujúcej komunikácie.

Súčasne cez dotazník Otvorené kurikulum vytvárame priestor pre študentky a študentov na pomenovanie si vlastných záujmov a tém, ktoré by chceli ďalej rozvíjať vo vlastnej umeleckej praxi. Počas semestra sa vzájomne motivujeme k aktívnej účasti na umeleckej scéne, k formulácií si vlastných východísk a rozšíreniu odborných vedomostí. Pedagogičky, študentky a študenti všetkých ročníkov sa navzájom od seba učia, rozvíjajú a odovzdávajú si skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Chyby vnímame ako prirodzenú súčasť procesu tvorby. O programe rozhodujeme spoločne na základe princípov priamej demokracie. Študentky a študenti navrhujú aktivity, výlety, workshopy, výber hostiek a hostí z umeleckého a humanitného prostredia, v dialógu spoločne rozhodujeme o využití ateliérových financií, úprave priestorov a pod. 

Ako prebieha semester?

Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme a formálnom spracovaní svojho projektu. Primárnou úlohou dotazníka je sformulovať si východiská, ktoré sa môžu počas semestra meniť. Študentky a študenti si individuálne zadefinujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, prípadne beletrie, poézie a s kým z externého prostredia by chceli konzultovať. Určujú si aký typ vedomostí by si chceli v rámci svojho projektu doplniť, či akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. U študentiek a študentov sa tým podporuje koncentrácia na proces vzniku diela, dôsledné vhĺbenie sa do problematiky a rozvoj soft skills. Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami (fotografia, kamera, strih, zvuk, materiál, interaktivita, text, performance). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka, ktoré im individuálne vyplývajú z procesu. V závere semestra si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú svoje sebahodnotenie práce počas semestra a spätnú väzbu vedeniu ateliéru ako i jeho celkovému fungovaniu. Súčasne spätnú väzbu pre študentky a študentov formulujú aj pedagogičky. Pred záverečnými obhajobami si vzájomne vymeníme sebahodnotenie a spätné väzby, ktoré v diskusii ďalej rozvíjame.

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Asistent: Mgr. art. Dávid Koronczi

 

Názov Ateliéru vvv (vizuálne. verbálne. verejné) je poetickou skratkou, symbolom jeho myšlienkového nastavenia.

 

Práca s vizuálnym, v spektre rôznych zobrazovacích techník – od objektu, typografie, digitálne modifikovaných dát a webu, až k videu, performancii či divadlu, je v spojení s kultiváciou verbálneho, v jeho poetickej i filozofickej podobe — od rapu po esej — nevyhnutne spoločenským stanoviskom, teda aktom verejným.

 

V Ateliéri vvv chápeme tvorbu tak, že každý z našich činov je politikum, komentár a v niektorých prípadoch aj odhodlaná snaha o zmenu.

Skúmame úrodné hranice medzi umením a životom. Nebojíme sa poctivých otázok, ale aj mlčanie považujeme za postoj.

Slovo „verejné“ v názve odkazuje na zámer ateliéru orientovať sa smerom „von“, na prax, na život, na solidaritu, na vízie a návrhy. Máme v úmysle inštitúciu školy vnímať ako „laboratórium“, miesto pre kultivovanie jazyka a hľadanie nových slovníkov. Vizuálnych, verbálnych, ale aj pohybových či zvukových.

Rešpektujeme všetky nezraňujúce metódy výskumu a praxe, od samoty po tancujúci dav. Čítame, hovoríme, experimentujeme s médiami, varíme, jeme a kriticky myslíme. Hľadáme priestor pre spoluprácu v bezpečnom, inkluzívnom prostredí.

#medziodborovosť

Ateliér vvv je veľkým fanúšikom interdisciplinarity a spoluprác. Pre vizuálne umelkyne a umelcov je vždy prínosné, ak sa intenzívne stretávajú s tvorbou performatívnou, tanečnou, hudobnou, filmovou, či písanou. Preto je pre nás dôležité pozývanie návštev, ľudí z rôznych kultúrnych platforiem. Od organizátorov po raperky, od aktivistiek k performerom. Rovnako chceme pokračovať v dlhodobom cykle SOFT NORM, v rámci ktorého predstavujú teórie a myšlienky odborníčky a odborníci z oblastí spoločenských a prírodných vied.

Kompostovanie zdieľaných obsahov.

Intoxikácia zvedavosťou.

Intelektuálna eufória.

Kontemplatívne sebazabudnutie.

Pár slov namiesto záveru.

Otvorenosť Ateliéru vvv vystihuje jednoduchá slovná hra. Za každé “v” sa dá dosadiť slovo-význam, ktorý naplní subjektívne uvažovanie o umení a spoločnosti, v týchto tekutých dobách.

Vážne.

Voľné.

Výstredné.

Vypočítané.

Variabilné.

Vitaminózne.

V_pohybe.

Vykoľajujúce.

Vtipné.

Vymedzujúce.

Veľkolepé.

Verifikované.

Vlniace sa.

.

.

.

Katedrové predmety

 

Kamera – nástroj v rukách umelca

vyučujúci: Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

 

Hlavným zámerom predmetu je študentky a študentov oboznámiť s kamerou ako s nástrojom na výrobu umeleckého diela. Počas jedného semestra budeme spolu pozerať mnohé ukážky z filmov a videoumenia, ktoré majú študentkám a študentom pomôcť pochopiť, čo všetko sa pomocou kamery dá robiť a ako sa môže pri práci používať. Počas semestra sa študenti postupne oboznámia so základnými funkciami kamery. Súbežne si študentky a študenti osvoja základné znalosti o videoobraze (rozlíšenie obrazu, formáty obrazu, príslušenstvo ku kamere ako statív, mikroporty, svetlá a pod). Oboznámia sa s rôznymi káblami, ktoré sa pri prezentácii pohyblivého obrazu najčastejšie používajú. Súčasťou predmetu je aj osvojenie si základných znalostí o videoumení. Tou najdôležitejšou skúsenosťou bude, ale postupné zvyknutie si na prácu s kamerou. Študentky a študenti by po absolvovaní predmetu mali zvládnuť videozáznam pomocou kamery.

Základy strihu a editovanie audiovizuálneho diela I. a II.

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

 

Na predmete si študenti a študentky osvoja základy spracovania pohyblivého obrazu v programe Adobe Premiere Pro. V prvom semestri sa prostredníctvom jednoduchých úloh oboznámia so strihacím programom. Prehĺbia si znalosti, ktoré už získali na predmete Video, práca s kamerou. Naučia sa natočený materiál stiahnuť do počítača a spracovať ho, používať prelínačky, otitulkovať video, spomaľovať a zrýchľovať obraz… V druhom semestri budú na hodinách pracovať na individuálnych zadaniach pod vedením pedagóga a takýmto spôsobom budú ďalej prehlbovať svoje znalosti a zlepšovať svoje zručnosti pri spracovávaní pohyblivého obrazu.

 

Priestor a materiál I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Jaroslav Kyša

 

Priestor a materiál I. (zimný semester)

Cez predmet Priestor a Materiál I. by sa mal študent, študentka Katedry intermédií naučiť, ako pristupovať k výberu jednotlivých materiálov a následnej aplikácii zvoleného materiálu v praxi. Ide o jeden z úvodných odborných predmetov. Má prípravný charakter a zameriava sa na prácu s elementárnymi výtvarnými materiálmi. Spája v sebe manuálnu náplň „sochárskej prípravky“ s diskusiou o významotvornej rovine materiálov. Má tiež pomôcť pozdvihnúť úroveň základných remeselných zručností študentov a študentiek. Výstupom predmetu je tvorba modelov, majstrovanie, kutilstvo, DIY projekty a podobne.

 

Priestor a materiál II. (letný semester)

Tvorivým prístupom, akousi až alchymistickou dielňou, sa snažíme uvažovať o materiáli ako o mysliacej entite ako aktérke. Tento predmet, Priestor a materiál II. sa snaží o otočenie zabehnutej chronológie, ktorá ide zvyčajne v poradí: idea a následná materiálová realizácia. Experimentom s materiálom chcem doviesť študentov a študentky od ideovej fázy, ktorou je konceptuálne uvažovanie nad témou cez veľmi dôležitú fázu procesu laborovania a overovania si ideových možností vo fyzickom priestore, až po výsledok, ktorý je kumuláciou týchto veličín. Výsledkom by mala byť práca, ktorá bude zvládnutá nielen po ideovej, ale aj po materiálovej stránke s dôrazom na experiment a proces. Dôležitou súčasťou procesu výučby bude aj samotná inštalácia jednotlivých prác, ich adjustácia ako aj architektúra výstavy, čo má za cieľ pripraviť študentov a študentky do umeleckej a výstavnej praxe.

Interaktivita výtvarného diela

vyučujúci: MgA. Tomáš Javůrek

 

Digitální média stále více opouští svou statickou formu a stávají se ze své podstaty interaktivní. Široká rozšířenost „smart“ zařízení ve společnosti zakládá novou formu socio-technické kultury. Tato kultura je dnes utvářena především finančními zájmy, což přinejmenším devalvuje kulturně-sociální dědictví. Zároveň to však vytváří (a vyžaduje) podmínky pro uměleckou reflexi a vznik nových uměleckých strategií. V předmětu Interaktivita výtvarného díla se studentka a student seznámí s technikami tvorby software, webovými technologiemi, databázemi, počítačovými útoky, deep internetem, programováním mikro kontrolerů a v neposlední řadě s aktuálními tendencemi ve světě on-line umění.

Performance I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD.

 

Dvojsemestrálny predmet je venovaný viacerým improvizačným technikám, práci s telom a rozvíjaniu imaginácie v rámci vnímania svojho psychofyzického aparátu. Prostredníctvom niekoľkých improvizačných techník (od tela k slovu, abstrakcii a späť) a rôznych pohybových metód sa prepracujeme k základným kompozičným technikám. Zameriame sa na tri dôležité body pri práci s telom: od pohybu k akcii a späť, od uvoľnenia k napätiu a späť, uvedomovanie si telesnej prítomnosti. Zároveň bude dôraz kladený na prácu s objektom – ako s partnerom a aktívnym participantom. Isté pemzum hodín bude venované taktiež štúdiu teoretickej literatúry venujúcej sa performance art a jej konkretizácii v perspektíve performing arts. Cieľom tohto predmetu je ponúknuť študentom a študentkám výtvarných umení ďalšiu dimenziu práce skrz svoje telo, hlas a prítomnosť.

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Juraj Gábor

 

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava I. (zimný semester) 

Predmet je zameraný na praktické zvládnutie prípravy realizácie umeleckého diela mimo “domáceho” ateliérového zázemia, v improvizovaných podmienkach, ktoré predurčujú limity špecifického miesta. Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať koncepčne a efektívne s časom, priestorom a zdrojmi tak, aby nebola ohrozená základná idea vznikajúceho diela. Základom semestrálneho zadania je písanie produkčného denníka, ktorý má na konci ukázať modelový príklad, koľko času a financií potrebujú študentky a študenti na vytvorenie diela. Súčasťou prípravy v tomto zmysle je analyzovanie realizovaných alebo už zrealizovaných diel iných umelcov a umelkýň v teréne – v meste či krajine s poukázaním a zaznamenaním ich produkčnej stránky.

Ůlohou predmetu je upriamenie pozornosti na materiálne a technické zabezpečenie, tvorbu rozpočtu, získavanie finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, technologické konzultácie so špecialistami a špecialistkami, logistiku, tvorbu časového harmonogramu realizácie, na vlastníkov a vlastníčky dotknutých lokalít, budov, pozemkov, podnikov, prevádzok. Dôležitú tému vo výuke bude zohrávať udržateľnosť, ekologickosť, bezodpadovosť, mediálna komunikácia diela pre úzku a širokú verejnosť a v neposlednom rade zodpovednosť umelca a umelkyne voči sebe, voči idei diela, zodpovednosť voči miestu, zodpovednosť voči obyvateľom.

 

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava II. (letný semester)

Súčasť začiatku II. semestra je jedna mimo-ateliérová exkurzia do terénu – do rozbehnutej produkcie vybraného umeleckého diela, objektu, filmu, festivalu. Súčasťou bude nahliadnutie do textových materiálov, dramaturgie, projektovej dokumentácie, rozpočtu a časového harmonogramu realizácie. Zadaním pre študentky a študentov v konzultácii s pedagógom bude vypracovanie pomôcok, tabuliek a návodov, ktoré im budú v nasledujúcom štúdiu i po škole východiskom pri realizácii väčších či menších výtvarných diel v teréne. Tieto materiály môžu slúžiť ako podklad pri získavaní podpory – zdrojov a inštitucionálneho krytia pre následnú realizáciu. Študentky a študenti si zvolia spôsob práce. Budú mať možnosť pracovať na zadaní individuálne alebo ako skupina, ktorá bude pri plnení zadania závislá na spôsobe a intenzite zdieľania informácii a schopnosti spolupráce.

 

Sprievodca mladého umelca v ríši ruchov, zvuku a hudby I. a II.

vyučujúci: doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

 

Cieľom predmetu je ponúknuť mladým umelcom a umelkyniam viacero prístupov ku zvuku a hudbe a ukázať im spôsoby, ako môžu tieto postupy a techniky začleniť do vlastnej umeleckej tvorby. Študenti a študentky získajú prehľad o rôznych aspektoch produkcie hudobného aj nehudobného zvuku. Okrem prednášok, ktoré objasňujú teoretické pozadie, sú základom k pochopeniu fenoménu zvuku najmä praktické ukážky a cvičenia, ktoré prispievajú k získaniu skúseností s technológiou, nahrávaním a editovaním zvuku. Študenti a študentky sa v rámci predmetu naučia základné koncepty hudobného zápisu a napíšu pieseň. Predmet má ambíciu podnietiť študentov a študentky k nachádzaniu nových prístupov k obohateniu vlastnej tvorby (do výučby sú zahrnuté aj príklady využitia zvuku vo vizuálnom umení, netvoria však jej jadro).

Videoklip a postprodukcia

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

 

Predmet je zameraný na videoklip, jeho dejiny a rôzne prístupy k tvorbe videoklipov. Podmienkou ukončenia predmetu je aj výroba vlastného videoklipu.

 Skladobnosť audiovizuálneho diela

vyučujúca: Mgr. Lenka Magulová

 

Predmet Skladobnosť audiovizuálneho diela teoreticky dopĺňa praktické zručnosti, ktoré študenti a študentky nadobúdajú pri práci s kamerou alebo v strižni. Audiovizuálne dielo je systémom znakov, výrazových a významových prostriedkov. Každý prvok diela – frame, záber, kompozícia, montáž, zvuk, svetlo a farba, čas a priestor, dekorácie a kostýmy… – má svoju funkciu a prešiel istým historickým vývinom. Teória je doplnená filmovými ukážkami.

Kritické čítanie I. a II.

Čitateľský kruh a písanie z neho von

vyučujúci: Mgr. art. Dávid Koronczi

 

Kritické čítanie I. Čitateľský kruh (zimný semester)

Čítanie v kruhu, spoločné zdieľanie textov v subjektívnom výbere facilitátora, „kurátora“ predmetu Dávida Koroncziho je prostredie zamerané na skúmanie aktuálnych spoločenských, vedeckých a politických aspektov kultúrnej prevádzky. 

Základnou metódou výučby je zdieľanie zážitkov z myšlienkového dobrodružstva. Opiera sa o vieru, že vzrušujúce odkrývanie skrytých pavučín našej každodennosti, ktoré sa nachádzajú samozrejme aj v umení, nás činí lepšími účastníkmi a účastníčkami spoločenstva i kultúrnych praxí. Podnetom k tvorbe takéhoto semináru je snaha o hlbšie pochopenie komplexných vzťahov, ktoré prepájajú ľudskú spoločnosť s okolitými biotopmi a planetárnou skúsenosťou. Slovami Dony Harroway naprieč prírodo-kultúrami. Predmet vyviera z Katedry intermédií, v ktorej veríme, že myslenie nad rámec estetických a materiálových aspektov pomáha tvoriť umenie empaticky voči svetu za stenami akadémie, či umeleckej inštitúcie. Bude nás teda zaujímať to miesto, alebo tie miesta, v ktorých sa naše kreatívne procesy pretínajú so životmi iných ľudí i mimoľudských aktérov planéty. Budeme sa snažiť bližšie uchopiť fakt, že naše snaženie je súčasťou mnohých rámcov (ekonomických, politických, ideologických,…) a bez ohľadu na to, či nad tým premýšľame alebo nie, umenie (podobne ako šport, poľnohospodárstvo a iné) sú politickými systémami. Oporou na tejto ceste nám budú niektoré z kľúčových textov humanitných vied posledných desaťročí, rovnako ako príklady zo súčasnej popkultúry (trap, poézia, beletria,…). 

 

Kritické čítanie II. …písanie z neho von (letný semester)

Úlohou účastníkov a účastníčok tvorivého seminára po absolvovaní série spoločných čítaní v kruhu a snahy o interpretáciu spomenutých textov v zimnom semestri, bude aj vlastná autorská práca s písaním v semestri letnom. Výzvou pre každého a každú z nás (vrátane facilitátora Dávida Koroncziho) bude vypracovanie tvorivých zadaní, ktoré by mali posilniť našu textuálnu tvorivosť, ale aj autorské sebavedomie a kritickosť. Prostredníctvom výberu z krátkych zadaní si vyskúšame niektoré z množstva tradičných aj experimentálnych foriem písania. Je samozrejmé, že sa nedostaneme do všetkých hlbín tak komplexnej otázky, akou je písanie vo svojom žánrovom i obsahovom rozsahu, ale vzhľadom na diskurzívnu povahu súčasných umeleckých praxí je dôležité textu venovať čas, hoci ostaneme stále na povrchu. Seminár pozostáva z 5 tematických prednášok a niekoľkých menších zadaní.

Videoreport

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

Úlohou predmetu je študentov a študentky naučiť správne zaznamenať umelecké diela a rozhovor. Podmienkou ukončenia predmetu je výroba vlastnej reportáže z výstavy.

Úvod do intermédií

vyučujúci: interní doktorandi a interné doktorandky katedry

Prípravný kurz intermédií

Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Pavol Mikulička

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

MgA. Tomáš Javůrek