Ateliér intermédií

Kontakty

atelierintermedii@gmail.com

O ateliéri

Tvoriť intermediálne znamená slobodne voliť médium na vyjadrenie vlastnej vízie. A vlastnú víziu, tému, je možné nadobudnúť cez sebapoznanie. Ateliér intermédií je otvorený priestor pre zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa myšlienkami, názormi i skúsenosťami naprieč ročníkmi. Je postavený na princípoch otvorenej rešpektujúcej komunikácie, zodpovednosti, vnútornej motivácie a sebahodnotenia. Prihliadame v ňom na individualitu každej študentky a každého študenta, pomalú kontinuálnu prácu na projektoch a dôsledné naštudovanie si vybranej problematiky, ako i kontextov z dejín umenia, sociológie, filozofie, antropológie a príbuzných vied. Vedenie ateliéru je v pozícii mentorky a mentora, ktorí sa snažia o podporu rozvoja študentov a študentiek ich vlastnou cestou, neradia, nedávajú návody, ale kladú otázky. Chyba je vnímaná ako prirodzená nápomocná súčasť tvorby. Témy a ich spracovanie si študenti a študentky nastavujú samostatne v úvode semestra v dotazníku Otvorené kurikulum. Po formálnej stránke je v Ateliéri intermédií braný ohľad na celú škálu materiálových a mediálnych možností, výtvarných i nevýtvarných techník, ktoré študentkám a študentom pomáhajú vytvárať vlastný vyjadrovací slovník. Sú povzbudzovaní a povzbudhované k výjdeniu zo svojej komfortnej zóny. Semestrálna výuka prebieha vo forme konzultácií v menších skupinách alebo celoateliérovo nad zámermi a projektami všetkých študentov a študentiek. O ateliérových aktivitách, financiách, pravidlách, úprave priestoru a pod. rozhodujeme spoločne. Súčasťou výuky sú aj prednášky a workshopy hostí a hostiek, návštevy výstav, divadelných predstavení, tematické exkurzie, ateliérové prezentácie a výstavy. Študenti a študentky už v priebehu štúdia vstupujú na slovenskú umeleckú scénu. Sú vzdelávané a vzdelávaní v tom ako sa prezentovať, ako komunikovať s galériami, získať grantovú podporu, sú povzbudzovaní a povzbudzované k výstavným, performatívnym, komerčným i nekomerčným aktivitám.

Ako prebieha semester?
Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme, na ktorej bude pracovať, alebo médium, ktoré ju či jeho v danom semestri zaujíma. Študentky a študenti si individuálne definujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, vedy, techniky, prípadne beletrie, poézie, divadla, s kým z externého prostredia by chceli konzultovať, akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. Počas semestra prebiehajú konzultácie primárne v menších skupinkách po 3 ľuďoch (v prípade, že niekto potrebuje individuálny rozhovor, je mu, či jej vyhovené).  Dvakrát za semester sa konajú konzultácie skupinové, kde si všetci a všetky vzájomne prezentujú svoje rozpracované projekty. Snažíme sa spoločne brainstormovať o projektoch, ich formálnych výstupoch, odporúčame si diela, literatúru, zdieľame osobné skúsenosti. Semester sa snažíme využiť aj na spoločné návštevy galérií, inštitúcií, či prednášky a workshopy s prizvanými hosťami a hosťkami. Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami podľa vlastných preferencií (fotografia, socha, maľba, kresba, video, zvuk, text, koláž, performance, inštalácia a ďalšie). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka. V závere semestra, po dokončení svojho diela, si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú sebahodnotenie svojej práce na projekte počas semestra, zapájanie sa do aktivít ateliéru, zvládanie dochvilnosti, pravidiel, spolupráce a rešpektujúcej komunikácie. Taktiež dávajú spätnú väzbu vedeniu ateliéru, pomenúvajú dynamiku semestra a aj to ako sa v ateliéri cítili. Hodnotenie semestra tak obsahuje okrem záverečnej známky aj spätnú väzbu v rozsahu cca A4 od vedenia ateliéru. Následne, pred záverečnými katedrovými obhajobami, si spätné väzby vzájomne vymeníme a hľadáme súlad v problematických bodoch a hodnotení.

 

Výstavné aktivity Ateliéru intermédií

Ja som ten balzam na Sizyfových perách (výstava diplomových prác Bc a Mgr)
Dočasný kultúrny priestor, Bratislava
letný semester 2023/2024

Preteká (katedrová výstava k 17. výročiu založenia)
Pistoriho palác, Bratislava
letný semester 2023/2024

Pozri sa (kolektívna výstava)
Staromestská knižnica, Bratislava
letný semester 2021/2022

Moje telo je záznamom nezabúdania (kolektívna výstava)
Pistoriho palác, Bratislava
zimný semester 2021/2022

Zdieľaná predstava (kolektívna výstava)
Galéria mesta Bratislava
letný semester 2020/2021

PLUSQUAMPERFECTUM
(výstava diplomových prác Bc a Mgr)

Open Gallery, Bratislava 
letný semester 2020/2021

Spomínaš si, ako sme sa stretli (magisterská diplomová výstava)
Kunsthalle Bratislava EXT
letný semester 2020/2021 

Otvorenosť(kolektívna výstava)
ARTA, Piešťany
zimný semester 2020/2021

Vedenie ateliéru

Študentky a študenti