Ateliér intermédií

Kontakty

atelierintermedii@gmail.com

O ateliéri

Tvoriť intermediálne znamená slobodne voliť médium na vyjadrenie vlastnej vízie. A vlastnú víziu, tému, je možné nadobudnúť cez sebapoznanie. Ateliér intermédií je otvorený priestor pre zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa myšlienkami, názormi i skúsenosťami naprieč ročníkmi. Je postavený na princípoch otvorenej rešpektujúcej komunikácie, zodpovednosti, vnútornej motivácie a sebahodnotenia. Prihliadame v ňom na individualitu každého študenta a každej študentky, pomalú kontinuálnu prácu na projektoch a dôsledné naštudovanie si vybranej problematiky ako i kontextov z dejín umenia. Chyba je vnímaná ako prirodzená nápomocná súčasť tvorby. Témy a ich spracovanie si študenti a študentky nastavujú samostatne v úvode semestra v dotazníku Otvorené kurikulum. Volia si alebo je im odporučená konzultácia s externými odborníkmi alebo odborníčkami. Po formálnej stránke je braný ohľad na celú škálu materiálových a mediálnych možností, výtvarných i nevýtvarných, ktoré študentom a študentkám pomáhajú formulovať ich vízie a vlastný vyjadrovací slovnik. Sú povzbudzovaní a povzbudhované k výjdeniu zo svojej komfortnej zóny. Semestrálna výuka prebieha vo forme individuálnych a kolektívnych konzultácií nad zámermi a projektami všetkých študentov a študentiek. O ateliérových aktivitách, financiách, úprave priestoru apod. rozhodujeme spoločne. Súčasťou výuky sú aj prednášky a workshopy hostí a hostiek, návštevy výstav, divadelných predstavení, tematické exkurzie, ateliérové prezentácie a výstavy. Študenti a študentky už v priebehu štúdia vstupujú na slovenskú umeleckú scénu. Sú vzdelávané a vzdelávaní v tom ako sa prezentovať, ako komunikovať s galériami, získať grantovú podporu, nachádzajú podporu k výstavným, performatívnym, komerčným i nekomerčným aktivitám.

Ako prebieha semester?
Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme a formálnom spracovaní svojho projektu. Primárnou úlohou dotazníka je sformulovať si východiská k semestrálnemu projektu, či už po obsahovej alebo formálnej stránke, ktoré sa ale môžu počas semestra meniť. Študentky a študenti si individuálne definujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, prípadne beletrie, poézie a s kým z externého prostredia by chceli konzultovať. Určujú si, aký typ vedomostí by si chceli v rámci svojho projektu doplniť, či akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. Počas semestra prebiehajú Kknzultácie primárne v menších skupinkách po 3 ľuďoch (v prípade, že niekto potrebuje individuálny rozhovor, je mu, či jej vyhovené). Raz, dvakrát sa konajú konzultácie skupinové, kde si všetci a všetky vzájomne prezentujú svoje rozpracované projekty. Snažíme sa spoločne brainstormovať o projekte, jeho výstupoch, odporúčame si diela, literatúru, zdieľame osobné skúsenosti. Semester sa snažíme využiť aj na spoločné návštevy galérií, či prednášky a workshopy s prizvanými hosťami a hosťkami. Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami (fotografia, kamera, strih, zvuk, materiál, interaktivita, text, performance). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka. V závere semestra, po dokončení svojho diela, si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú sebahodnotenie svojej práce na projekte počas semestra, zapájanie sa do aktivít ateliéru, zvládanie dochvilnosti, spolupráce a rešpektujúcej komunikácie. Taktiež dávajú spätnú väzbu vedeniu ateliéru, pomenúvajú dynamiku semestra a aj to ako sa v ateliéri cítili. Hodnotenie semestra tak obsahuje okrem záverečnej známky aj spätnú väzbu cca v rozsahu A4 od vedenia ateliéru. Následne, pred záverečnými katedrovými obhajobami, si spätné väzby vzájomne vymeníme a hľadáme súlad v problematických bodoch a hodnotení. Výstavné aktivity Ateliéru intermédií

Moje telo je záznamom nezabúdania (kolektívna výstava)
Pistoriho palác, Bratislava
zimný semester 2021/2022

Zdieľaná predstava (kolektívna výstava)
Galéria mesta Bratislava
letný semester 2020/2021

PLUSQUAMPERFECTUM
(výstava diplomových prác Bc. a Mgr.)

Open Gallery, Bratislava 
letný semester 2020/2021

Spomínaš si, ako sme sa stretli (magisterská diplomová výstava)
Kunsthalle Bratislava EXT
letný semester 2020/2021 

Otvorenosť (kolektívna výstava)
ARTA, Piešťany
zimný semester 2020/2021

Vedenie ateliéru

Študentky a študenti