Ateliér intermédií

Kontakty

atelierintermedii@gmail.com

O ateliéri

V ateliéri intermédií prihliadame na individualitu každej študentky a každého študenta a sústreďujeme sa na ich sebarozvoj. Študentky a študenti sú vedené a vedení v priebehu štúdia ku kritickému mysleniu, otvorenej komunikácii a kontinuálnej práci na vlastných projektoch, s dôrazom na proces tvorby. Témy semestrálnych prác si študentky a študenti vyberajú sami. Semestrálne výstupy v ateliéri tvoria práce s intermediálnymi presahmi, od videa, zvuku, fotografie, performance, textu, happeningu, priestorovej inštalácie, interaktivity, intervencie do priestoru, cez multimédiá, až po klasické vyjadrovacie formy ako maľba, kresba a objekt. Ateliér intermédií chápeme ako otvorený priestor pre vzájomné zdieľanie myšlienok, názorov a skúseností. Je postavený na pravidelných stretnutiach študentiek, študentov a pedagogičiek, ktoré a ktorí spoločne konzultujú svoje práce, popritom si varia, navštevujú prednášky, výstavy, divadelné predstavenia, chodia spoločne na výlety a workshopové pobyty.

Ako spolupracujeme? 

V ateliéri sa snažíme najmä o podporu otvorenej a rešpektujúcej komunikácie. Súčasne cez dotazník Otvorené kurikulum vytvárame priestor pre študentky a študentov na pomenovanie si vlastných záujmov a tém, ktoré by chceli ďalej rozvíjať vo vlastnej umeleckej praxi. Počas semestra sa vzájomne motivujeme k aktívnej účasti na umeleckej scéne, k formulácií si vlastných východísk a rozšíreniu odborných vedomostí. Pedagogičky, študentky a študenti všetkých ročníkov sa navzájom od seba učia, rozvíjajú a odovzdávajú si skúsenosti, zručnosti a vedomosti. Chyby vnímame ako prirodzenú súčasť procesu tvorby. O programe rozhodujeme spoločne na základe princípov priamej demokracie. Študentky a študenti navrhujú aktivity, výlety, workshopy, výber hostiek a hostí z umeleckého a humanitného prostredia, v dialógu spoločne rozhodujeme o využití ateliérových financií, úprave priestorov a pod. 

Ako prebieha semester? 

Úvod semestra začíname vyplnením dotazníka Otvorené kurikulum, kde si každá a každý nastaví vlastnú predstavu o téme a formálnom spracovaní svojho projektu. Primárnou úlohou dotazníka je sformulovať si východiská, ktoré sa môžu počas semestra meniť. Študentky a študenti si individuálne definujú, čo si chcú naštudovať z odbornej literatúry, prípadne beletrie, poézie a s kým z externého prostredia by chceli konzultovať. Určujú si, aký typ vedomostí by si chceli v rámci svojho projektu doplniť, či akých workshopov a prednášok by sa chceli zúčastniť. U študentiek a študentov sa tým podporuje koncentrácia na proces vzniku diela, dôsledné vhĺbenie sa do problematiky a rozvoj soft skills.

Počas štúdia si študentky a študenti osvoja zručnosti s viacerými médiami (fotografia, kamera, strih, zvuk, materiál, interaktivita, text, performance). Priebežne s nadobúdaním vedomostí a zručností sústreďujú svoju pozornosť aj na formálny výstup diela a rozvoj vlastného vyjadrovacieho slovníka, ktoré im individuálne vyplývajú z procesu. V závere semestra si študentky a študenti vyplnia posledné kolonky Otvoreného kurikula, kde si sformulujú svoje sebahodnotenie práce počas semestra a spätnú väzbu vedeniu ateliéru ako i jeho celkovému fungovaniu. Súčasne spätnú väzbu pre študentky a študentov formulujú aj pedagogičky. Pred záverečnými obhajobami si vzájomne vymeníme sebahodnotenie a spätné väzby, ktoré v diskusii ďalej rozvíjame.

Aktivity Ateliéru intermédií

Zdieľaná predstava (kolektívna výstava)
v Galérií mesta Bratislavy LS 20/21

PLUSQUAMPERFECTUM
(výstava bc. a mgr.)
v Open Gallery LS 20/21

Nikola Čižmárová: Spomínaš si, ako sme sa stretli
Kunsthalle Bratislava EXT LS 20/21 

Otvorenosť (kolektívna výstava)
v ARTA Piešťany ZS 20/21

Vedenie ateliéru

Študentky a študenti