Katedrové predmety

Interaktivita výtvarného diela

vyučujúci:

  1. a 3. ročník

Digitální média stále více opouští svou statickou formu a stávají se ze své podstaty interaktivní (programovatelná). Široká rozšířenost „smart“ zařízení ve společnosti zakládá novou formu socio-technické kultury. Tato kultura je dnes utvářena především finančními zájmy, což přinejmenším devalvuje kulturně-sociální dědictví. Zároveň to však vytváří (a vyžaduje) podmínky pro uměleckou reflexi a vznik nových  uměleckých strategií.

V předmětu Interaktivita výtvarného díla se student seznámí s technikami tvorby software, webovými technologiemi, databázemi, počítačovými útoky, deep internetem, programováním mikro kontrolerů a v neposlední řadě s aktuálními tendencemi ve světě on-line umění.

 

Skladobnosť audiovizuálneho diela

vyučujúca: Mgr. Eva Filová, ArtD.

  1. ročník

Predmet Skladobnosť audiovizuálneho diela teoreticky dopĺňa praktické zručnosti, ktoré študenti nadobúdajú pri práci s kamerou alebo v strižni. Audiovizuálne dielo je systémom znakov, výrazových a významových prostriedkov. Každý prvok diela – frame, záber, kompozícia, montáž, zvuk, svetlo a farba, čas a priestor, dekorácie a kostým… – má svoju funkciu a prešiel istým historickým vývinom. Teória je doplnená filmovými ukážkami.

 

Video, práca s kamerou

vyučujúci:


  1. ročník

Počas jedného semestra sa študenti postupne oboznámia so základnými funkciami kamery, súbežne si osvoja základné technologické znalosti o videoobraze (rozlíšenie, formáty). Teoreticky aj prakticky sa oboznámia so základnou technickou výbavou, ktorá sa pri prezentácii pohyblivého obrazu najčastejšie používajú. Súčasťou predmetu je aj osvojenie si základných znalostí o videoumení. Najdôležitejšou skúsenosťou je privyknutie si na prácu s kamerou. Študenti sa absolvovaním predmetu naučia zvládnuť jednoduchý záznam pomocou kamery.

 

Priestor a materiál I. a II.

vyučujúci: doc. Martin Piaček, ArtD.

  1. ročník

Ide o jeden z úvodných odborných predmetov . Má prípravný charakter a zameriava sa na prácu s elementárnymi výtvarnými materiálmi. Spája v sebe manuálnu náplň „sochárskej prípravky“ s diskusiou o významotvornej rovine materiálov. Má tiež pomôcť pozdvihnúť úroveň základných remeselných zručností študentov. Výstupom predmetu je tvorba modelov, majstrovanie, kutilstvo, DIY projekty, a podobne.

 

Základy strihu videa I a II

vyučujúci:


  1. a 2. ročník

Na predmete si študenti osvoja základy spracovania pohyblivého obrazu v programe Adobe Premiere Pro. V prvom semestri sa prostredníctvom jednoduchých úloh oboznámia so strihacím programom. Prehĺbia si znalosti, ktoré už získali na predmete Video, práca s kamerou. Naučia sa natočený materiál stiahnuť do počítača a spracovať ho, používať prelínačky, otitulkovať video, spomaľovať a zrýchľovať obraz… V druhom semestri budú na hodinách pracovať na individuálnych zadaniach pod vedením pedagóga, a takýmto spôsobom budú ďalej prehlbovať svoje znalosti a zlepšovať svoje zručnosti pri spracovávaní pohyblivého obrazu.

 

Znak a príbeh (úvod do semiotiky a naratológie)

vyučujúca:

  1. ročník

Cieľom predmetu je prezentovať poslucháčom základný prehľad problematiky, informácie o existujúcich teóriách znaku, o mechanizme signifikácie a tvorby významu, ako aj o teóriách narácie a podobách a štruktúrach rozprávania v literatúre, filme a videoumení. Dôležitou zložkou výučby je aplikácia týchto teórií ako pomocných nástrojov pri analýze a/alebo tvorbe. Študenti si vyskúšajú aplikované použitie nadobudnutej teoretickej terminológie pri analýze vybraného obrazového a textového materiálu alebo pri praktickom cvičení s obrazom, zvukom alebo textom.

 

Postprodukce digitálneho obrazu

vyučujúci:

3. ročník

Předmět se zabývá tvůrčí činností v rámci již existujícího digitálního, především pohyblivého obrazu, od korekcí v existujícím filmu přes jednoduché skriptování, zacházení s klíčovaným pozadím až k videokoláži, morfingu, atd. Tím představuje určité pojítko mezi předměty interaktivita a střih. Studenti si osvojí základy práce v počítačových programech After Effects a Blender za účelem realizace jejich vlastních uměleckých projektů. Předmět zároveň funguje jako služba k hledání pomoci a možností řešení průběžných ateliérových realizací, které se týkají filmové a obrazové postprodukce.

 

Young artist’s guide to noise,sound and music/Sprievodca mladého umelca v ríši ruchov, zvuku a hudby

vyučujúci:

  1. ročník

Cieľom predmetu je ponúknuť mladým umelcom viacero prístupov k zvuku a hudbe a ukázať im spôsoby, ako môžu tieto postupy a techniky začleniť do vlastnej umeleckej tvorby. Študenti získajú prehľad o rôznych aspektoch produkcie hudobného aj nehudobného zvuku. Okrem prednášok, ktoré objasňujú teoretické pozadie, sú základom k pochopeniu fenoménu zvuku najmä praktické ukážky a cvičenia, ktoré prispievajú k získaniu skúseností s technológiou, nahrávaním a editovaním zvuku. Študenti sa v rámci predmetu naučia základné koncepty hudobného zápisu, napíšu pieseň a zúčastnia sa zborovej performancie. Predmet má ambíciu, podnietiť študentov k nachádzaniu nových prístupov k obohateniu vlastnej tvorby (do výučby sú zahrnuté aj príklady využitia zvuku vo vizuálnom umení, netvoria však jej jadro). Výučba predmetu prebieha v angličtine a zúčastňujú sa jej aj stážujúci študenti zo zahraničia.