Katedrové predmety

Kamera – nástroj v rukách umelca

vyučujúci: Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Hlavným zámerom predmetu je študentky a študentov oboznámiť s kamerou ako s nástrojom na výrobu umeleckého diela. Počas jedného semestra budeme spolu pozerať mnohé ukážky z filmov a videoumenia, ktoré majú študentkám a študentom pomôcť pochopiť, čo všetko sa pomocou kamery dá robiť a ako sa môže pri práci používať. Počas semestra sa študenti postupne oboznámia so základnými funkciami kamery. Súbežne si študentky a študenti osvoja základné znalosti o videoobraze (rozlíšenie obrazu, formáty obrazu, príslušenstvo ku kamere ako statív, mikroporty, svetlá a pod). Oboznámia sa s rôznymi káblami, ktoré sa pri prezentácii pohyblivého obrazu najčastejšie používajú. Súčasťou predmetu je aj osvojenie si základných znalostí o videoumení. Tou najdôležitejšou skúsenosťou bude, ale postupné zvyknutie si na prácu s kamerou. Študentky a študenti by po absolvovaní predmetu mali zvládnuť videozáznam pomocou kamery.

Základy strihu a editovanie audiovizuálneho diela I. a II.

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

Na predmete si študenti a študentky osvoja základy spracovania pohyblivého obrazu v programe Adobe Premiere Pro. V prvom semestri sa prostredníctvom jednoduchých úloh oboznámia so strihacím programom. Prehĺbia si znalosti, ktoré už získali na predmete Video, práca s kamerou. Naučia sa natočený materiál stiahnuť do počítača a spracovať ho, používať prelínačky, otitulkovať video, spomaľovať a zrýchľovať obraz… V druhom semestri budú na hodinách pracovať na individuálnych zadaniach pod vedením pedagóga a takýmto spôsobom budú ďalej prehlbovať svoje znalosti a zlepšovať svoje zručnosti pri spracovávaní pohyblivého obrazu.

Priestor a materiál I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Jaroslav Kyša

Priestor a materiál I. (zimný semester)

Cez predmet Priestor a Materiál I. by sa mal študent, študentka Katedry intermédií naučiť, ako pristupovať k výberu jednotlivých materiálov a následnej aplikácii zvoleného materiálu v praxi. Ide o jeden z úvodných odborných predmetov. Má prípravný charakter a zameriava sa na prácu s elementárnymi výtvarnými materiálmi. Spája v sebe manuálnu náplň „sochárskej prípravky“ s diskusiou o významotvornej rovine materiálov. Má tiež pomôcť pozdvihnúť úroveň základných remeselných zručností študentov a študentiek. Výstupom predmetu je tvorba modelov, majstrovanie, kutilstvo, DIY projekty a podobne.

Priestor a materiál II. (letný semester)

Tvorivým prístupom, akousi až alchymistickou dielňou, sa snažíme uvažovať o materiáli ako o mysliacej entite ako aktérke. Tento predmet, Priestor a materiál II. sa snaží o otočenie zabehnutej chronológie, ktorá ide zvyčajne v poradí: idea a následná materiálová realizácia. Experimentom s materiálom chcem doviesť študentov a študentky od ideovej fázy, ktorou je konceptuálne uvažovanie nad témou cez veľmi dôležitú fázu procesu laborovania a overovania si ideových možností vo fyzickom priestore, až po výsledok, ktorý je kumuláciou týchto veličín. Výsledkom by mala byť práca, ktorá bude zvládnutá nielen po ideovej, ale aj po materiálovej stránke s dôrazom na experiment a proces. Dôležitou súčasťou procesu výučby bude aj samotná inštalácia jednotlivých prác, ich adjustácia ako aj architektúra výstavy, čo má za cieľ pripraviť študentov a študentky do umeleckej a výstavnej praxe.

Interaktivita výtvarného diela

vyučujúci: 

Digitální média stále více opouští svou statickou formu a stávají se ze své podstaty interaktivní. Široká rozšířenost „smart“ zařízení ve společnosti zakládá novou formu socio-technické kultury. Tato kultura je dnes utvářena především finančními zájmy, což přinejmenším devalvuje kulturně-sociální dědictví. Zároveň to však vytváří (a vyžaduje) podmínky pro uměleckou reflexi a vznik nových uměleckých strategií. V předmětu Interaktivita výtvarného díla se studentka a student seznámí s technikami tvorby software, webovými technologiemi, databázemi, počítačovými útoky, deep internetem, programováním mikro kontrolerů a v neposlední řadě s aktuálními tendencemi ve světě on-line umění.

Performance I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD.

Dvojsemestrálny predmet je venovaný viacerým improvizačným technikám, práci s telom a rozvíjaniu imaginácie v rámci vnímania svojho psychofyzického aparátu. Prostredníctvom niekoľkých improvizačných techník (od tela k slovu, abstrakcii a späť) a rôznych pohybových metód sa prepracujeme k základným kompozičným technikám. Zameriame sa na tri dôležité body pri práci s telom: od pohybu k akcii a späť, od uvoľnenia k napätiu a späť, uvedomovanie si telesnej prítomnosti. Zároveň bude dôraz kladený na prácu s objektom – ako s partnerom a aktívnym participantom. Isté pemzum hodín bude venované taktiež štúdiu teoretickej literatúry venujúcej sa performance art a jej konkretizácii v perspektíve performing arts. Cieľom tohto predmetu je ponúknuť študentom a študentkám výtvarných umení ďalšiu dimenziu práce skrz svoje telo, hlas a prítomnosť.

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava I. a II.

vyučujúci: Mgr. art. Mária Štefančíková, ArtD.

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava I. (zimný semester) 

Predmet je zameraný na praktické zvládnutie prípravy realizácie umeleckého diela mimo “domáceho” ateliérového zázemia, v improvizovaných podmienkach, ktoré predurčujú limity špecifického miesta. Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať koncepčne a efektívne s časom, priestorom a zdrojmi tak, aby nebola ohrozená základná idea vznikajúceho diela. Základom semestrálneho zadania je písanie produkčného denníka, ktorý má na konci ukázať modelový príklad, koľko času a financií potrebujú študentky a študenti na vytvorenie diela. Súčasťou prípravy v tomto zmysle je analyzovanie realizovaných alebo už zrealizovaných diel iných umelcov a umelkýň v teréne – v meste či krajine s poukázaním a zaznamenaním ich produkčnej stránky.

Ůlohou predmetu je upriamenie pozornosti na materiálne a technické zabezpečenie, tvorbu rozpočtu, získavanie finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, technologické konzultácie so špecialistami a špecialistkami, logistiku, tvorbu časového harmonogramu realizácie, na vlastníkov a vlastníčky dotknutých lokalít, budov, pozemkov, podnikov, prevádzok. Dôležitú tému vo výuke bude zohrávať udržateľnosť, ekologickosť, bezodpadovosť, mediálna komunikácia diela pre úzku a širokú verejnosť a v neposlednom rade zodpovednosť umelca a umelkyne voči sebe, voči idei diela, zodpovednosť voči miestu, zodpovednosť voči obyvateľom.

Práca v teréne, projektová a produkčná príprava II. (letný semester)

Súčasť začiatku II. semestra je jedna mimo-ateliérová exkurzia do terénu – do rozbehnutej produkcie vybraného umeleckého diela, objektu, filmu, festivalu. Súčasťou bude nahliadnutie do textových materiálov, dramaturgie, projektovej dokumentácie, rozpočtu a časového harmonogramu realizácie. Zadaním pre študentky a študentov v konzultácii s pedagógom bude vypracovanie pomôcok, tabuliek a návodov, ktoré im budú v nasledujúcom štúdiu i po škole východiskom pri realizácii väčších či menších výtvarných diel v teréne. Tieto materiály môžu slúžiť ako podklad pri získavaní podpory – zdrojov a inštitucionálneho krytia pre následnú realizáciu. Študentky a študenti si zvolia spôsob práce. Budú mať možnosť pracovať na zadaní individuálne alebo ako skupina, ktorá bude pri plnení zadania závislá na spôsobe a intenzite zdieľania informácii a schopnosti spolupráce.

Zvuk I. a II.

vyučujúci: doc. Mgr. art. František Király, PhD.

Cieľom predmetu je ponúknuť mladým umelcom a umelkyniam viacero prístupov ku zvuku a hudbe a ukázať im spôsoby, ako môžu tieto postupy a techniky začleniť do vlastnej umeleckej tvorby. Študenti a študentky získajú prehľad o rôznych aspektoch produkcie hudobného aj nehudobného zvuku. Okrem prednášok, ktoré objasňujú teoretické pozadie, sú základom k pochopeniu fenoménu zvuku najmä praktické ukážky a cvičenia, ktoré prispievajú k získaniu skúseností s technológiou, nahrávaním a editovaním zvuku. Študenti a študentky sa v rámci predmetu naučia základné koncepty hudobného zápisu a napíšu pieseň. Predmet má ambíciu podnietiť študentov a študentky k nachádzaniu nových prístupov k obohateniu vlastnej tvorby (do výučby sú zahrnuté aj príklady využitia zvuku vo vizuálnom umení, netvoria však jej jadro).

Videoklip a postprodukcia

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

Predmet je zameraný na videoklip, jeho dejiny a rôzne prístupy k tvorbe videoklipov. Podmienkou ukončenia predmetu je aj výroba vlastného videoklipu.

Skladobnosť audiovizuálneho diela

vyučujúca: Mgr. Lenka Magulová

Predmet Skladobnosť audiovizuálneho diela teoreticky dopĺňa praktické zručnosti, ktoré študenti a študentky nadobúdajú pri práci s kamerou alebo v strižni. Audiovizuálne dielo je systémom znakov, výrazových a významových prostriedkov. Každý prvok diela – frame, záber, kompozícia, montáž, zvuk, svetlo a farba, čas a priestor, dekorácie a kostýmy… – má svoju funkciu a prešiel istým historickým vývinom. Teória je doplnená filmovými ukážkami.

Kritické čítanie I. a II.

Čitateľský kruh a písanie z neho von

vyučujúci: Mgr. art. Dávid Koronczi

Kritické čítanie I. Čitateľský kruh (zimný semester)

Čítanie v kruhu, spoločné zdieľanie textov v subjektívnom výbere facilitátora, „kurátora“ predmetu Dávida Koroncziho je prostredie zamerané na skúmanie aktuálnych spoločenských, vedeckých a politických aspektov kultúrnej prevádzky. 

Základnou metódou výučby je zdieľanie zážitkov z myšlienkového dobrodružstva. Opiera sa o vieru, že vzrušujúce odkrývanie skrytých pavučín našej každodennosti, ktoré sa nachádzajú samozrejme aj v umení, nás činí lepšími účastníkmi a účastníčkami spoločenstva i kultúrnych praxí. Podnetom k tvorbe takéhoto semináru je snaha o hlbšie pochopenie komplexných vzťahov, ktoré prepájajú ľudskú spoločnosť s okolitými biotopmi a planetárnou skúsenosťou. Slovami Dony Harroway naprieč prírodo-kultúrami. Predmet vyviera z Katedry intermédií, v ktorej veríme, že myslenie nad rámec estetických a materiálových aspektov pomáha tvoriť umenie empaticky voči svetu za stenami akadémie, či umeleckej inštitúcie. Bude nás teda zaujímať to miesto, alebo tie miesta, v ktorých sa naše kreatívne procesy pretínajú so životmi iných ľudí i mimoľudských aktérov planéty. Budeme sa snažiť bližšie uchopiť fakt, že naše snaženie je súčasťou mnohých rámcov (ekonomických, politických, ideologických,…) a bez ohľadu na to, či nad tým premýšľame alebo nie, umenie (podobne ako šport, poľnohospodárstvo a iné) sú politickými systémami. Oporou na tejto ceste nám budú niektoré z kľúčových textov humanitných vied posledných desaťročí, rovnako ako príklady zo súčasnej popkultúry (trap, poézia, beletria,…). 

Kritické čítanie II. …písanie z neho von (letný semester)

Úlohou účastníkov a účastníčok tvorivého seminára po absolvovaní série spoločných čítaní v kruhu a snahy o interpretáciu spomenutých textov v zimnom semestri, bude aj vlastná autorská práca s písaním v semestri letnom. Výzvou pre každého a každú z nás (vrátane facilitátora Dávida Koroncziho) bude vypracovanie tvorivých zadaní, ktoré by mali posilniť našu textuálnu tvorivosť, ale aj autorské sebavedomie a kritickosť. Prostredníctvom výberu z krátkych zadaní si vyskúšame niektoré z množstva tradičných aj experimentálnych foriem písania. Je samozrejmé, že sa nedostaneme do všetkých hlbín tak komplexnej otázky, akou je písanie vo svojom žánrovom i obsahovom rozsahu, ale vzhľadom na diskurzívnu povahu súčasných umeleckých praxí je dôležité textu venovať čas, hoci ostaneme stále na povrchu. Seminár pozostáva z 5 tematických prednášok a niekoľkých menších zadaní.

Videoreport

vyučujúci: Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

Úlohou predmetu je študentov a študentky naučiť správne zaznamenať umelecké diela a rozhovor. Podmienkou ukončenia predmetu je výroba vlastnej reportáže z výstavy.

Úvod do intermédií

vyučujúci: interní doktorandi a interné doktorandky katedry

Cieľom predmetu Úvod do intermédií je oboznámiť študentov a študentky so špecifikami intermediálnej tvorby. Poskytnúť im základné teoretické poznatky vybraných intermediálnych problematík v súčasnom umení v domácom i zahraničnom kontexte. Súčasne ich oboznámiť so základnými praktickými zručnosťami vzťahujúcich sa na intermediálnu tvorbu a prácu v rôznych médiách. Predmet v sebe kombinuje prednášky s praktickými cvičeniami, na ktorých študenti a študentky nadobúdajú zručnosti a odborné znalosti z diferentných oblastí médií (napríklad. interaktivita výtvarného diela, virtuálna realita, VJing, soundart, field recording, videoart a pod.).

Prípravný kurz intermédií

Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Pavol Mikulička

Cieľom prípravného kurzu je uviesť študentov a študentky do oblasti intermédií, umožniť im prakticky si vyskúšať rôzne médiá (audio, video, interaktivita) a uvedomiť si pri tom vzájomné vzťahy a presahy medzi nimi. Zadania sú postavené tak, aby študentov a študentky nasmerovali k uvedomeniu si toho, že voľba média a spôsob jeho použitia je súčasťou tvorivého procesu, rovnako ako rozvíjanie koncepcie diela. Študenti a študentky sa oboznamujú so základnými výtvarnými možnosťami práce s obrazom, zvukom a textom. Dôraz sa kladie na zvládnutie technologických základov a ich uplatnenie v súlade s výtvarnou myšlienkou a obsahom cvičení.