Vidíme to, ale chceme to robiť inak

ain

Jana Kapelová a Nina Vidovencová
Vidíme to, ale chceme to robiť inak, 2020

video, loop

Statická kamera zachytáva prázdny priestor Ateliéru intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, určený na prácu študentov a študentiek, skupinové konzultácie a prezentáciu diel. Ateliér postráda inak prítomný život v podobe tvorby, varenia, oddychu, rozhovorov… Jediným dynamickým prvkom sú nehybné 10 sekundové gestá pedagogičiek, ktoré ho metaforicky oživujú a pokúšajú sa doň vniesť momenty života a fyzickej prítomnosti.

We See It, but We Want to Do It Differently, 2020

video, loop

The static camera captures the empty space of the Studio of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Bratislava, which is intended for the work of students, group consultations and presentation of their artworks. The studio lacks the otherwise presence of life in the form of creation, cooking, relaxation, conversations… The only dynamic element is the motionless 10-second gestures of pedagogues, which metaphorically revives it and tries to bring moments of life and physical presence into it.

foto: Zoltán Baráth