Kolektívne dielo – Otvorenosť

ain

Zoltán Baráth, Andrea Dudášová, Sofia Holoshchuk, Jana Kapelová, Norbert Kuki, Lucia Kupcová, Tsudoi Masuda, Sára Miklášová, Viktória Revická, Daniel Rychlo, Tatiana Takáčová, Jakub Užovič, Kristína Anna Vachová, Nina Vidovencová

 

Otvorenosť, 2020
maľba
kombinovaná technika na plátne, 300 x 390 cm

 

Kolektívne dielo bolo vytvorené na spoločnom pobyte. Pri jeho vzniku boli použité princípy umeleckej metódy poľského umelca Oscara Hansena – Otvorená forma. 

 

Hlavné princípy Otvorenej formy:

– Otvorená forma nemá tému 

– dá sa hrať kdekoľvek a s kýmkoľvek

– hlavný princíp hry je akcia reakcia

– reagujeme spontánne, využívame prvý nápad

– žiaden ťah nie je nesprávny

– jediný zlý ťah je ten, keď nie je žiadny

– pre kolektívnu tvorbu je nevyhnutná interakcia – neverbálna i kontinuálna
  komunikácia

– koniec Otvorenej formy vyplynie zo situácie

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Openness, 2020

painting

combined technique on canvas, 300 x 390 cm

 

The collective work was created during together stay. 

The principles of the artistic method of the Polish artist Oscar Hansen – Open Form – were used in its creation.

Main principles of the Open Form:

– the Open Form has no theme

– can be played anywhere and with anyone 

– the main principle of the game is action reaction

– as soon as we react, we do so spontaneously, we use the first idea 

– no move is incorrect

– the only bad move is when there is none 

– interaction is necessary for collective creation 

– both non-verbal and continuous communication

– the end of the Open Form will result from the situation

1.deň

2. deň


3. deň

4. deň

Inštalovanie diela v priestoroch Arty v Piešťanoch