Terrestrial Compositions

vvv

Publikováno

*Hrať sa hrať sa hrať sa
Vidím Ničota je zvláštna svojou abstrakciou a nekonečnými možnosťami pohlcuje a vypľúva Nechcem
nič viac len sa hrať Je plná protikladov Zapletám si slnečnice a artičoky do vlasov tvoria svätožiaru
ktorá oslepuje zaslepuje zmysly Nadnáša a potápa oslobodzuje a uväzňuje Vidím že mám spoločnosť
Vznik a zánik začiatok a koniec Zavlním sa na pozdrav vlnia sa smerom ku mne páčia sa im moje
slnečnice Protipóly zjednotenia Opaky tmy*

* To play to play to play
I see Nothingness is strange in its abstraction and infinite possibilities It absorbs and spits out I want
nothing more than to play It’s full of contradictions I braid sunflowers and artichokes in my hair They
form a halo that blinds It blinds the senses It floats and sinks It frees and imprisons I see I have
company Emergence and extinction Beginning and ending I wave hello They wave towards me They
like my sunflowers Opposites of union Opposites of darkness*

 

Ó, Blahodarná Rodička
Á, čo všetko ste nám dali?
Ó, koľko krás nám ukázali?
Á, koľko nazad vzali?

Ó, vytŕčame do výšin Vašich právd
Á, sťa spanilé to trávy
Ó, s pokorou bozkáme Vašu tvár
Ú, prevyšujúcu každý to chotár

É, v celom našom kraji
Ó, ospevujú sa Vaše tvary
É, v celom našom kraji
Ó, ospevujú sa Vaše kopce, lúky, sady

Ó, zdar predstavám
Ó, zdar ľahkosti zabúdajúcej sváry
Ó, zdar ideám
Ó, zdar jemnosti pochovávajúcej všetky chmáry, doposiaľ

Ó, steblo k steblu

Ó, kosť ku kosti
Ú, život raší na minulosti strastí
Ú, život značí bývalé zverstvá
Ó, krutosť ku krutosti
Á, nové sa rodí, staré sa zabúda
Ú, zmyslu v útrobách dosiek nadobúda
Ú, dotýkať sa Vašich spanilých krov
Á, vzájomne vnímať sa bez zbytočných slov

Á, vzdávame hold múdrosti staroby
É, nerozvážnosti obraciame naruby
Á, vzdávame hold mladej ratolesti
É, s údelom prežívať v mučivej starosti

Á, tie Vaše zemité porasty
Ó, obrastajú ma sťa viniče
É, ladne zmývajú vzájomné kontrasty
Ú, vťahujú ma bližšie k Vám
Á, všetko čo vlastním je Vaše
Á, všetko čo mám radostne Vám odovzdám

Ó, splývam s Vami
Á, nasávam Vašu vôňu
É, chystám obetu,
Ú, už len prísť si po ňu

Ó, Blahodarná Rodička
Á, čo všetko ste nám dali?
Ó, koľko krás nám ukázali?
Á, koľko nazad vzali?

Ó, Blessed Birthgiver
Á, what have You given us?
Ó, how many beauties have You shown us?
Á, and how much have You taken back from us?

Ó, we soar to the heights of Your truths
Á, like the splended grasses
Ó, we humbly kiss Your faces
Ú, the ones which exceed all the hills

É, in all our land
Ó, Your shapes are being praised
É, in all our land
Ó, Your hills, Your meadows, Your orchards are being praised

Ó, hail to the imagination
Ó, hail the lightness that forgets strife
Ó, hail the ideas
Ó, hail the gentleness that have buried all the fuzz, so far

Ó, stem to stem
Ó, bone to bone
Ú, the life rejoices in the past of woes
Ú, the life marks former atrocities
Ó, cruelty to cruelty
Á, the new is being born, the old is being forgotten
Ú, sense in the bowels of the boards is gaining powers
Ú, to feel your graceful bushes
Á, to perceive each other without unnecessary words

Á, and we pay tribute to the wisdom of old age
É, we turn indiscretions inside out
Y, we pay tribute to the young branch
É, destined to live in agonizing worry

Á, Your earthy growths
Ó, they grow round me like vines
É, they gracefully wash away the contrasts of each other
Ó, they draw me closer to You
Á, and all I own is yours
Á, all that I have I will gladly give to You

Ó, I merge with You
Á, I take in Your fragrance
É, I’m preparing a sacrifice,
Ú, You only have to come for it

Ó, Blessed Birthgiver
Á, what have You given us?
Ó, how many beauties have You shown us?
Á, and how much have You taken back from us?