Atlas

ain

Cieľom práce bolo pretvárať fyzickú sochu v digitálnom programe. Socha bola prenesená do digitálneho programu 3D skenerom. V programe som následne skúmal rôzne východiská v rámci transformácie sochy. Následne som podľa zistení pretváral sochu so zámerom jej tlače na papier ale aj cez 3d tlačiareň. Názov diela odkazuje na pózu pôvodnej, fyzickej sochy. Odkazuje však aj na pomyselný súbor máp/svetov ktorými socha prechádza počas svojej transformácie.


The goal of the work was to transform a physical statue using a digital program. The statue was placed into the program via 3D scanning. Then I would try to discover the many potentials this digital program offered. Based on those discoveries, I would then reshape the sculpture with the intention of printing it on paper but also through a 3D printer. The title of the work refers to the pose of the original, physical sculpture. However, it also alludes to the imaginary file of maps/worlds that the sculpture itself has to work through during its transformation.