To watch the butterfly pretend that it’s spring

ain

To watch the butterfly pretend that it’s spring

2024 objekty, kov a textil autorská kniha 25×17,5 cm

Dielo sa dotýka tém eskapizmu, nostalgie, identity tela a životných metamorfóz. Autorka vytvára fiktívny príbeh tvora, ktorý ilustruje jeho úlomkami. Skúma tendenciu hľadať útočisko v estetizovaných verziách reálna ako spôsobu konfrontácie so skutočnosťou a uvažuje nad tým, ako telesná schránka ovplyvňuje a formuje jej vnímanie a miesto vo svete. Telo sa tak stáva médiom reflektujúcim vnútorné metamorfózy. V rámci tohto procesu zároveň analyzuje, ako sa telo mení a adaptuje v rôznych situáciách a akú úlohu zohráva telesná identita v jej eskapistických predstavách.

EN

To watch the butterfly pretend that it’s spring

2024 objects, metal and textile author’s book 25×17.5 cm

The work deals with topics of escapism, nostalgia, body identity and life metamorphoses. The author creates a fictional story of the creature, which she illustrates with its fragments. It explores the tendency to seek refuge in aestheticized versions of the world as a way of confronting reality. She considers how the body influences and shapes one’s perception and place in the world. The body thus becomes a medium for reflecting internal metamorphoses. As a part of this process, she also analyzes how the body changes and adapts in different situations and what role body identity plays in her escapist ideas.