Spoločne – Ateliér intermédií

Kolaboratívny umelecký projekt s názvom Spoločne je zameraný na klimatickú katastrofu, potrebu uvedomenia si environmenálneho rozmeru pri tvorbe umeleckého diela ako i scitlivenie sa na svoje okolie na základe princípov posthumanistického myslenia. 
 

V spolupráci so študentami a študentkami Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislava boli do decembra realizované dve z viacerých zamýšľaných intervencií (realizácia projektu bude  pokračovať až do konca júla 2021) situovaných vo verejnom priestore okolo budovy VŠVU na Drotárskej ceste. Pôvodný zámer spolupracovníkov a spolupracovníčok sa rozšíril o ďalších študentov a študentky školy, pedagógov, obyvateľov a obyvateľky blízkeho okolia. Študentom a študentkám boli poskytnuté teoretické informácie, ktoré si mohli cez praktickú realizáciu odskúšať v podobe niekoľkých odborných spoluprác:


Fotodokumentácia konzultácií 

Kolaboratívnym projektom Spoločne bolo umožnené realizovať cielenú a koncentrovanú intervenciu do verejného priestoru školy, s ohľadom na environmentálny rozmer, pričom dochádza k čiastočnému stieraniu hraníc medzi aktivizmom a umením. Viedli sme intenzívne diskusie o rôznych príkladoch z dejín umenia a praxe súčasného umenia, ktoré poukazujú na možnosť tvorenia umeleckých diel a projektov so scitlivením sa na naše okolie a prírodu. Skúmali sme tvorbu Ota Hudeca, Oldřicha Morysa, Hermana de Vriesa, Linn Hull, procesuálne diela Agnes Denes a Baster Simpson ako i aktivistické prístupy Limity jsme my a GreenPeace.

 


Inšpirácie


V procese realizácie projektu Spoločne sa podarilo naplniť niekoľko zamýšľaných cieľov. Prvá fáza projektu sa zameriavala na sprostredkovanie informácií odborníkmi a odborníčkami o environmentálnej situácii, klimatickej katastrofe a permakultúre. V druhej fáze participujúci a participujúce spoločne v diskusiách uvažovali o udržateľnosti v umení, nad konkrétnymi umeleckým zásahmi do bezprostredného okolia školy, zodpovednosti tejto inštitúcie, ale aj ich ako študentov a študentiek o možnosti podieľať sa na znížení dopadov globálnej environmentálnej krízy svojim pričinením. Úvodné fázy procesu naplnenia cielov projektu boli primárne sprevádzané aktívnymi konzultáciami s odborníkmi a odborníčkami, pri ktorých sa diskusia orientovala aj na voľbu využita vhodného materiálu pre finálne dielo. Taktiež väčšina pripravovaných fragmentov uceleného projektu pozostávala z aktívneho pozorovania a spoznávania prostredia v okolí budovy VŠVU na Drotárskej. Počas, ktorého sa najmä selektovalo ideálne prostredie na situovanie výsledných prvkov. Súčasne sa skúmal pohyb okolitých obyvateľov a obyvateliek, ktorý prirodzene využívajú určité trajektórie pri trávení voľného času v rámci užívania verejného priestoru. Výrazný vplyv na celkovú koncepciu mali základné princípy fungovania permakultúry, akými sú špecifické poveternostné podmienky, pohyb slnka, diferencie spôsobené zmenou ročných období, svahovitosť terénu a iné. Počas tvorby projektu bol v rámci kolektívnej diskusie moment zohľadňovania a zakomponovania už existujúcich umeleckých diel od starších autorov a autoriek, v okolí VŠVU. Všetky vyššie spomenuté faktory dopomohli k ďalším fázam projektu, ktorými sú realizácia a finalizácia.
V tretej fáze vznikli kolektívne fragmenty diela zasahujúce do verejného priestoru, ktoré sa zameriavajú na podporu širších ekosystémových vzťahov v podobe vysadenia lúčnych plôch (po dohode s vedením školy s menšou frekvenciou čisto ručnej kosby), navrhnutie a realizácie kompostu a vysadenie ovocných drevín. V jarnom období plánujeme štvrtú fázu projektu – v podobe vytvorenie včelích úľov pre včelie rodiny a osadení vodozádržných kadí.

 

Proces tvorby

Výrazným prínosom do projektu bola obyvateľka staršej generácie – pamätníčka ovocných sadov pred výstavbou budovy školy. Fyzicky ako i cez dobové archívne fotografie nás posprevádzala minulosťou priestoru, oboznámila s druhmi ovocných stromov, ktoré v minulosti na tejto pôde rástli. Nenápadné gestá v podobe regeneračných umeleckých stratégií, tak vytvorili rekultiváciu mestského priestoru, nadviazali komunikáciu s ďalšími participujúcimi. Kontaktnými postupmi sme zapájali blízkych obyvateľov a obyvateľky, ktorí a ktoré bežne využívajú trávnaté plochy okolo školy na prechádzky, venčenie psov a šport, do rozhovorov o ekologickom prístupe k životu a participácii na vzniknutých dielach. Najdôležitejším prvkom celého projektu je procesualita diela, ktoré sa bude v čase neustále dotvárať. Príkladom môže byť Kompost, ktorého živiny, zozbierané vďaka otvorenému komunitnému zdielaniu, budú používané pri práci na ďalších častiach projektu (výsadba stromov a krov, hnojenie pôdy, ale aj ako miesto kde sa bude zúžitkovávať pokosená tráva a iný bioodpad). Všetky fragmenty vnímame ako dôležité súčasti väčšieho dlhodobého celku.


Projekt vznikol vďaka podpore Nadácie mesta Bratislava.