Stav

ain

Stav, 2024
maľovací stroj, 1x1m
séria malieb, enkaustika, 50x50cm

Autorský experiment s neistým výsledkom. Autor vytvoril maliarsky stroj, ktorý skrz matematickú kalkuláciu farieb zobrazuje dáta nášho sveta, vyobrazuje stav vecí. Znázorňuje realitu bez motívov a znakov iba v čistých farebných pásoch.


Status, 2024
painting machine, 1x1m
series of paintings, encaustic, 50x50cm

This is author’s experiment with an uncertain result. The author created a painting machine that, through a mathematical calculation of colors, displays the data of our world, depicts the state of things. It depicts reality without motifs and signs only in pure color stripes.