Nylonové súvislosti, 2017, video, 15:52min

Publikováno

“Projekt Nylonové súvislosti sa dotýka témy prekarizácie v oblasti kultúry a umenia – skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Jana Kapelová oslovila svoje kolegyne – umelkyne, historičky umenia a kurátorky – s prosbou, aby spísali a podelili sa o svoje pracovné skúsenosti a aktuálnu profesnú situáciu doliehajúcu na ich osobný život. Tieto osobné výpovede, s ich subjektívnosťou, niekedy možno skresleným no bezprostredným pohľadom na vec sú motivované nielen potrebou odhaľovať a zverejňovať nepohodlnú realitu, ale predovšetkým sprostredkúvajú všeobecný pocit žien pôsobiacich v kultúre. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tu ide o číre ponosovanie sa, neproduktívne sťažovanie a pasívne utápanie sa či už v utŕžených krivdách alebo vo vlastnom zlyhaní. Formou kolektívnej performancie však vytvára priestor na uvedomenie si spoločne zdieľanej situácie, na seba-reflexiu v porovnaní a v spolupatričnosti s druhými disponujúcu emancipačným potenciálom stať sa aktívnym subjektom.
Performovanie výpovedí zostavených do podoby fiktívnych dialógov pomenúva súvislosti, ktoré sú síce všeobecne známe, no obchádza sa okolo nich potichu, alebo len s malou mierou kritiky a takmer žiadnou iniciatívou usilujúcou o ich zmenu. Sú typické pre oblasť kultúry, ako aj pre ďalšie oblasti, kde je práca stotožňovaná viac so životným poslaním než s obživou. Pomenúvajú rodový aspekt problematického fungovania umeleckej prevádzky ako feminizovanej oblasti, s jej marginalizovaním a mzdovou nerovnosťou.
Rovnako paradoxnú situáciu, kde usilujeme o zlepšenie spoločnosti, no vlastné neúnosné podmienky, ako málo či vôbec platená práca, fungovanie na základe krátkodobých projektov a neistých grantov sú prijímané ako prirodzená a trvalá súčasť systému. Systému, ktorý idealizuje a presadzuje individualizmus a súťaživosť nad pozitívnym konsenzom v spoločnosti.” Eliška Mazalanová