Obraz/zvuk/text a kontext

(postkonceptuálne prístupy)

 

 

vedenie ateliéru:

Jadrom ateliérovej výučby je koncepčná a reflektovaná práca s obrazom, textom a zvukom. Dôraz kladieme na vzťah umenia a významových kontextov, do ktorých vstupuje v rámci kultúry a spoločnosti. Venujeme tiež pozornosť rozmanitosti individuálnych východísk, prístupov a médií – vytvárame priestor tak pre čisto konceptuálne prístupy, práce postavené na myšlienke a dematerializácii, ako aj živelné a intuitívne uchopenie témy cez materiál, obrazovosť, vizuálnu skutočnosť. Voľba médií a výrazových foriem v tomto ateliéri je plnohodnotnou súčasťou tvorivého procesu, vychádza z riešeného problému a individuálnych preferencií a nie je vopred určená tradíciami klasických disciplín. Študenti majú na výber zadania a prostriedky vedúce k práci s obrazom, zvukom a textom v rozšírenom poli – využívajú pri tvorbe tak digitálne technológie, ako aj možnosti ich kombinácií s klasickými a materiálovými médiami alebo rôzne formy a podoby umenia založeného na sociálnej intervencii, akcii, taktike, geste a pod.

 

Ateliérová prax

Štúdium v ateliéri sa realizuje formou práce na témach zadaných pedagógom a témach a okruhoch výskumu, ktoré navrhuje samotný študent. Dôraz je na postupnom osamostatňovaní pri ideovom koncipovaní a realizácii umeleckých projektov. Pedagóg v priebehu štúdia prostredníctvom individuálnych a skupinových konzultácií napomáha definovať komunikačné postupy a tvorivé stratégie jednotlivých študentov. Na ateliérových stretnutiach v skupinách sa prezentujú, diskutujú, kriticky analyzujú významné diela súčasného umenia, čítajú vybrané texty a preberajú tematické okruhy podľa programu, ktorý ponúka pedagóg a ktorý môžu dotvárať študenti podľa aktuálneho záujmu. Ide o pravidelné stretnutia vždy na začiatku semestra, kde pedagóg prezentuje vybrané kultúrne fenomény a kontexty a dokladá ich ukážkami z oblasti vizuálnej kultúry a umenia. Dôležitým prvkom semestrálneho programu sú návštevy hosťujúceho umelca/teoretika. Ide o 1 až 2 dňové stretnutia pozostávajúce z prednášky/prezentácie tvorby a konzultácií so študentmi alebo o 3 až 5 dňové workshopy.

 

Kreatívne písanie pre výtvarníkov – doplnkový ateliér v rámci ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext (postkonceptuálne prístupy)

V rámci ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext ponúkame možnosť absolvovať formou doplnkového ateliéru predmet Kreatívne písanie pre výtvarníkov.

Predmet/doplnkový ateliér sa orientuje na výtvarníkov, ktorí sa zaujímajú o tvorivú prácu s textom. Na rozdiel od štandardných kurzov tvorivého písania ukotvených v literárnej tradícii sa venuje definovaniu pozície, ktorú text v súčasnosti zaujíma vo výtvarnej praxi a ponúka priestor pre testovanie špecifickej výtvarnej práce s textom v rôznych intermediálnych presahoch a experimentálnych podobách – autorská kniha, umelecké dielo ako návod alebo scenár, vizuálna báseň, textová inštalácia, konceptuálny text…

Študenti